Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông báo về ngày ĐKCC cho việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

Thông báo về ngày ĐKCC cho việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Tên giao dịch: VINASHIP

Trụ sở chính: 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3 841 034 – Fax: 0225.3842271

Chúng tôi thông báo đến Các Quý Cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Mã chứng khoán: VNA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022

  1. Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên 2022
  2. Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

– Thời gian tổ chức: thông báo sau

– Địa điểm thực hiện: thông báo sau

– Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT và TGĐ. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, cùng các vấn đề liên quan khác công ty sẽ bổ sung sau.

Bài viết liên quan

  • Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022
  • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  • TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
  • Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022