Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Chuyên mục khác

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN

Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship xin gửi đến các Quý cổ đông Nghị quyết  và  Biên bản họp HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: LINK TẢI NGHỊ QUYẾT LINK TẢI BIÊN BẢN

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ THẤT LẠC SỔ CNSHCP CỦA CỔ ĐÔNG LÃ TRỌNG QUÂN

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN ÔNG LÃ TRỌNG QUÂN Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau: – Họ tên chủ sở hữu: Lã Trọng Quân – Số đăng…

Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã CK: VNA) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại…

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN BÀ NGUYỄN THU THỦY Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau: – Họ tên chủ sở hữu: Nguyễn Thu Thủy – Số đăng…

Xem thêm