Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Ban lãnh đạo công ty

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

 1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Vương Ngọc Sơn – Phó chủ tịch HĐQT
 3. Ông Dương Ngọc Tú - Thành viên HĐQT, kiêm  Tổng giám đốc
 4. Bà Vũ Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT
 5. Ông Phạm Bá Chính – Thành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH:

 1. Ông Dương Ngọc Tú – Tổng Giám Đốc
 2. Ông Nguyễn Quang Duy – Phó TGĐ
 3. Ông Lê Văn Thái – Phó TGĐ

BAN KIỂM SOÁT:

 1. Bà Lã Thị Liên Hương – Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Hà Thanh – Thành viên
 3. Ông Phan Văn Hưng – Thành viên