Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CNSH CP CỔ ĐÔNG VŨ ĐỨC NGỮ

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN ÔNG VŨ ĐỨC NGỮ Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau: – Họ tên chủ sở hữu: Vũ Đức Ngữ – Số đăng…

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CNSH CP CỔ ĐÔNG NGUYỄN VĂN ĐỊNH

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỊNH Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau: – Họ tên chủ sở hữu: Nguyễn Văn Định – Số đăng…

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN BÀ NGUYỄN THU THỦY Công ty CP Vận tải biển Vinaship xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau: – Họ tên chủ sở hữu: Nguyễn Thu Thủy – Số đăng…

Xem thêm