Hotline

0225.3842.151

Work time

7h30 - 17h00
Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông báo cổ đông / Thông báo về ngày ĐKCC cho việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

Thông báo về ngày ĐKCC cho việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Tên giao dịch: VINASHIP

Trụ sở chính: 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3 841 034 – Fax: 0225.3842271

Chúng tôi thông báo đến Các Quý Cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Mã chứng khoán: VNA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021

  1. Lý do và mục đích:Đại hội cổ đông thường niên 2021
  2. Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 23/04/2021

– Địa điểm thực hiện: thông báo sau

– Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT và TGĐ. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, sửa đổi điều lệ Công ty, cùng các vấn đề liên quan khác

Bài viết liên quan

  • Công tác phòng chống dịch Virus Corona tại Công ty CP VTB Vinaship
  • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
  • Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
  • Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021